Campanie Vouchere Discount 5.000€

ANSAMBLUL REZIDENŢIAL ŞI COMERCIAL

AXXIS NOVA RESORT & SPA

REGULAMENT DE EMITERE ŞI UTILIZARE VOUCHERE DISCOUNT

Aprilie 2022

CAMPANIE VOUCHERE DISCOUNT

- REGULAMENT DE ORGANIZARE –

 

1 – DESCRIEREA CAMPANIEI

1.1. GRUP PETROL MARIN S.A. ofera clientilor, persoane fizice si/ sau juridice, care in perioada 15 aprilie 2022 ora 09.00 - 1 iulie 2022 ora 23:59 achizitioneaza un imobil/o unitate locativă participant/ă in campanie, un voucher discount de valoare fixă din valoarea imobilului ce urmează a fi achiziţionat.

Numărul voucherelor emise va fi de 5.000 buc. Valoarea unui voucher va fi de 5.000 Euro.

1.2. Voucherul poate fi utilizat la cumpararea unui singur imobil în perioada 15 aprilie 2022 ora 9.00 - 1 Iulie 2022, ora 23.59, in conditiile prezentului regulament.

1.3. Voucherul va fi transmis in mod gratuit vizitatorilor standului AXXIS NOVA în cadrul Salonului Imobiliar Bucureşti, ce se va desfăşura în perioada 15 – 17 Aprilie 2022 si la Targul National Imobiliar in perioada 6 - 8 Mai 2022. Voucherul nu se aplica pentru Contractele de Rezervare ale unităţilor locative.

1.4. Reducerea la care clientul este indreptatit prin utilizarea Voucherului va fi utilizată cu ocazia semnării unei Promisiuni de vânzare-cumpărare.

1.5. Reducerea la care clientul este indreptatit prin utilizarea Voucherului nu se cumuleaza cu orice alta promotie sau reducere aplicata, imobilului achizitionat. Voucherele nu se cumulează între ele.

1.6. Prezenta campanie se desfasoara in scop de promovare, in vederea stimularii vanzarilor.

 

2 – ORGANIZATORUL

2.1. Campania este organizata de GRUP PETROL MARIN S.A. (denumit in continuare “Organizator”) cu sediul in Constanţa, strada Marcus Aurelius, nr.18, judeţul Constanţa, Romania, cod unic de inregistrare RO7471838, numar de inregistrare la Registrul Comertului J13/1755/1995, reprezentanta legal de domnul Daniel-Ioan Cârstocea, in calitate de Administrator.

 

3 – DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidentă in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza in perioada promotionala 15 aprilie 2022 ora 09.00 - 1 iulie 2022 ora 23:59 produse participante la promotie, in limita stocului disponibil.

 

4 – INFORMATII PRIVIND PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Unităţile locative participante la Campanie sunt înscrise pe Voucher.

Apartamente cu 2 sau 3 camere situate în blocul „Madrid”, ce face parte din Ansamblul Rezidenţial AXXIS NOVA RESORT & SPA, disponibile la momentul utilizării voucherului.

5 – CONDIŢII PRIVIND VOUCHERELE

Clientul nu poate primi contravaloarea in bani a voucherelor.

Voucherele nu se pot folosi cumulat şi nici cu vouchere din alte campanii.

Clientul poate folosi un voucher o singura data.

Incepand cu data de 2 iulie 2022, voucherele neutilizate isi pierd valabilitatea.

 

6 – CONDITII GENERALE

Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a nu acorda Voucherul persoanelor care falsifica procedura de participare si/ sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de a participa in Campanie, va atrage anularea dreptului respectivei persoane de a participa la Campanie si nu i se va acorda Voucherul aferent.

Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii generate de cauze aflate in afara controlului Organizatorului, din cauza fraudei, din cauza problemelor tehnice sau din orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corupe sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. Atunci cand Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei de desfasurare a Campaniei, se va face un anunt oficial.

 

7 – LIMITAREA RĂSPUNDERII

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dumneavoastra la acesta Campanie.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.

 

8 – LEGISLATIE SI LITIGII

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

 

9 – ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Clientul nu poate opta pentru primirea contravalorii Voucherului in bani sau a altor obiecte si nici nu poate solicita modificari ale caracteristicilor/ valorii Voucherului.

 

10 – TAXE SI IMPOZITE

Tratamentul fiscal aplicabil este reglementat de Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

 

11 – REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant) la sediul Organizatorului, din Municipiul Constanţa, strada Marcus Aurelius, nr.18, judeţ Constanţa, Romania.

 

12 – FORTA MAJORA

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

 

13 – INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

 

14 – PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie.

Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul obtinerii consimtamantului in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

organizarea si desfasurarea Campaniei, ofertarea si acordarea discount-urilor la produsele participante;

utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul campaniei (consimtamantul persoanelor vizate);

transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi: oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor vizate);

prelucrari automate, inclusiv profilare (consimtamantul persoanelor vizate);

plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului);

in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Organizatorul in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;

solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea discounturilor mentionate;

punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);

Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care orice participant la campanie isi retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.

Altor societati din Grup

Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing

Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim)

Durata de pastrare a datelor

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 8 ani.

Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar -contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi.

Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existent dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

d. Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;

e. Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

f. Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

g. Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;

h. In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;

i. In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

j. In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;

k. In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondenta: Municipiul Constanţa, strada Marcus Aurelius, nr.18, judeţ Constanţa.

E-mail: [email protected]

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail [email protected] De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

 

15 – TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

 

GRUP PETROL MARIN S.A.

Prin Administrator

Daniel-Ioan Cârstocea_______________________________

 

 

Contacteaza-ne: